Koncept / Concept

Konkretni ciljevi bloga Umetnost i/kao politika su:

– stvaranje ne samo javnog prostora za kolektivno samoobrazovanje unutar diskursa umetnosti i politike već i sistematizacija teorijskih pristupa unutar odnosa politike i umetnosti;

– problematizacija pojma autonomije umetnosti devedesetih godina proÅ¡log veka, kao i istraživanje politika/ policija, strategija/ taktika u odnosu umetnosti i politike;

– istraživanje mesta preseka istorije politike devedesetih godina i individualnih istorija umetnika;

– pokretanje pitanja vidljivosti i nevidljivosti odreÄ‘enih politika unutar sistema umetnosti;

– stvaranje otvorenog, aktuelnog prostora za stalno preispitavanje odnosa politika moći unutar umetnosti.

U pogledu metodologije radna grupa Umetnost i/kao politika problematizuje koncepte autonomnoststi, fleksibilnosti, vidljivosti, podele moći u društvu i njihov udeo u kreiranju umetničkih platformi tokom devedesetih godina prošlog veka sa osvrtom na aktuelni trenutak, kao i stvaranje alata za sistematizaciju teorijskih pristupa unutar odnosa politike i umetnosti.

. . .

Конкретни цели на блогот Уметност и/како политика се:

-  создавање не само на јавен простор за колективно самообразование во рамките на дискурсот на уметноста и политиката, туку и систематизација на теоретските пристапи кон односот на политиката и уметноста;

– проблематизација на поимот автономија во уметноста на деведесеттите години на минатиот век, како и истражување на дихотимиите политика/полиција и стратегија/тактика во односот на уметноста и политиката;

– истражување на пресечното место на историјата на политиката во деведесеттите години и индивидуалните истории на уметниците;

– поставување на прашањето на видливост и невидливост на определени политики во системот на уметноста;

– создавање отворен, актуелен простор за постојано преиспитување на односите на моќ во уметноста.

Во поглед на методологијата, работната група Уметност и/како политика ги проблематизира концептите на автономност, флексибилност, видливост, поделба на моќта во општествтото и нивното учество во креирањето на уметничките платформи во текот на деведесеттите години на минатиот век, со осврт на актуелниот момент, како и создавање алатки за систематизација на теоретските пристапи во односот на политиката и уметноста.